CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

  1. Công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội

VUPDA thể hiện vai trò đứng đầu trong công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị. VUPDA tham góp ý kiến phản biện trong công tác quy hoạch và phát triển đô thị cho trung ương và các địa phương.

Tham góp ý kiến trong việc xây dựng các văn bản pháp luật cũng như góp ý, chỉnh sửa, bổ sung các luật hiện hành.

2. Nghiên cứu khoa học

3. Tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế

4. Hoạt động thông tin – Truyền thông: Xuất bản Tạp chí Quy hoạch Đô thị; Cơ quan ngôn luận của Hội

5. Tổ chức các giải thưởng quốc gia: Giải thưởng Quy hoach đô thị Quốc gia- VUPA, 2 năm một lần; Giải thưởng Đồ án sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, hàng năm.