CƠ CẤU – TỔ CHỨC

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HỘI QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM,

Khóa V Nhiệm kỳ 2020 – 2025

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HỘI QUY HOẠCH TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM KHÓA V

Nhiệm kỳ 2020-2025