CƠ CẤU – TỔ CHỨC

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HỘI QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

HỘI QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM, KHÓA V (2020 – 2025)

 

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ

HỘI QUY HOẠCH TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM KHÓA V

Nhiệm kỳ 2020-2025