GIẢI THƯỞNG QUY HOẠCH ĐÔ THỊ QUỐC GIA LẦN 2

Vai trò và ý nghĩa của Giải thưởng
Giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia được Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam (VUPDA) sáng kiến thành lập, nhằm nâng cao vị thế và vai trò của công tác quy hoạch xây dựng và quản lý phát triển đô thị. Giải thưởng này cũng nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp đã có những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị và điểm dân cư nông thôn Việt Nam.

Năm 2018 là năm đầu tiên Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia (VUPDA.2018) được tổ chức. Đây là giải thưởng có phạm vi toàn quốc, được tổ chức định kỳ hai năm một lần. Ngày 15 tháng 9 năm 2018, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam đã ra thông cáo báo chí về Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia lần thứ nhất, đồng thời phát động các tổ chức, cá nhân, đơn vị hưởng ứng tham gia giải thưởng.

Các thể loại công trình, tác phẩm tham gia Giải thưởng gồm:
(1) Đồ án Quy hoạch xây dựng, gồm: QHXD vùng; Quy hoạch chung đô thị; Quy hoạch phân khu; Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị; Quy hoạch khu chức năng đặc thù và Quy hoạch điểm dân cư nông thôn;
(2) Các khu vực đã được đầu tư xây dựng, gồm: Khu đô thị mới; Khu tái thiết hoặc cải tạo chỉnh trang đô thị; Tuyến đường, tuyến phố; Quảng trường đô thị- điểm nhấn đô thị; Các khu, cụm du lịch, các khu kinh tế, khu bảo tồn…(đã đưa vào khai thác thành công);
(3) Các ấn phẩm về Quy hoạch xây dựng, gồm: Sách, Tạp chí; Chùm bài báo; Video phóng sự/mang tính lí luận, phê bình;
(4) Quản lý phát triển đô thị xuất sắc: dành cho các tổ chức, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc tham gia công tác quản lí, đầu tư, xây dựng phát triển đô thị, điểm dân cư nông thôn.
Ban tổ chức Giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia lần thứ nhất đã nhận được rất nhiều hồ sơ của các đồ án, dự án, ấn phẩm và các tổ chức, cá nhân tham gia giải trên phạm vi cả nước.

Cơ cấu Hội đồng giải thưởng và hình thức chấm giải
Hội đồng giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia lần thứ nhất được thành lập theo Quyết định số 02/2019/QĐ-VUPDA, ngày 25 tháng 3 năm 2019. Hội đồng giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia lần thứ nhất có 19 thành viên, gồm các chuyên gia có uy tín trong nước và quốc tế trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, kinh tế, văn hoá, xã hội, môi trường, kiến trúc… đặc biệt là có sự tham gia của Giáo sư Alfonso Vegara – Chủ tịch Hội đồng giải thưởng Quy hoạch vùng và đô thị Châu Âu.
Hội đồng Giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia lần thứ nhất do Ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng.

Bên dưới Hội đồng giải thưởng là 4 Hội đồng tiểu ban, được thành lập theo các thể loại tác phẩm tham dự giải, đó là các tiểu ban:
1- Đồ án quy hoạch xây dựng (thể loại A)
2- Các khu vực đã được đầu tư xây dựng (thể loại B)
3- Các ấn phẩm quy hoạch xây dựng (thể loại C)
4- Quản lý phát triển đô thị xuất sắc (thể loại D)
Các hồ sơ tham dự giải thưởng được Hội đồng các tiểu ban chấm, dựa trên cơ sở Quy chế Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia lần thứ nhất, Quy chế làm việc và Quy chế chấm giải của các tiểu ban.
Kết quả chấm ở từng tiểu ban được tổng hợp, lập biên bản và trình Hội đồng Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia để xem xét và xếp hạng giải.

Hệ thống giải thưởng

Với các tác phẩm thuộc Tiểu ban A và B, có 4 loại giải, gồm:
– Giải đặc biệt
– Giải Vàng
– Giải Bạc
– Giải Đồng
Với các tác phẩm thuộc Tiểu ban C, gồm 3 loại giải là: Giải A, Giải B, Giải C
Với Tiểu ban D:, có 2 loại danh hiệu:
– Danh hiệu xuất sắc tiêu biểu
– Danh hiệu xuất sắc

Thành viên Hội đồng giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia lần thứ nhất
(Quyết định số 02/QĐ-VUPDA, ngày 25 tháng 3 năm 2019):