THÔNG TIN TẠP CHÍ

I. GIỚI THIÊU – INTRODUCTION

Tên tạp chí: Tạp chí Quy hoạch ĐÔ THỊ. Tên tiếng Anh: Vietnamese Journal of Urbanism 

Cơ quan xuất bản: Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam

– Giấy phép Hoạt động báo chí in: số 216/GP- BTTTT, ngày 28/4/2016;   Mã số ISSN: ISSN 1859-3658

– Đã vào Danh mục Tạp chí khoa học được tính điểm  từ năm 2020.

Thông tin liên hệ: Địa chỉ gửi thư: Tầng 6 Cung Trí thửc Thành phố – Số 1 Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, Hà Nội       + Điện thoại: +84 24 37823910  +  Email: tapchidothiqh@gmail.com 

Ban Biên tập chuyên trách – Specialized Editorial Board

                                                                                  LÃNH ĐẠO TẠP CHÍ

DĐ:                                                              0983 455718 (Ms. Thảo)

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

Chủ tịch Hội đồng: TS. KTS. Trương Văn Quảng

BAN BIÊN TẬP

Trưởng Ban biên tập: TS. KTS. Trương Văn Quảng

Di động: :0913349915 

Trị sự & phát hành: CN Bùi Chung Thủy – Di động: 0985956776

II. MỤC ĐÍCH – TÔN CHỈ – PHẠM VI  – TẦN SỐ XUẤT BẢN

Mục đích: Tạp chí Quy hoạch Đô thị được thành lập năm 2010, theo giấy phép hoạt động báo chí số 863/GP-BTTTT, ngày 15/6/2010 do Bộ Thông tin truyền thông cấp. Tạp chí là đơn vị sự nghiệp – cơ quan ngôn luận của Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam.

Tạp chí hoạt động nhằm mục đích:

  • Truyền thông, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị;
  • Là diễn đàn trao đổi thông tin nghiên cứu khoa học và những kinh nghiệm trong công tác quy hoạch, quản lý phát triển đô thị;
  • Thông tin về tình hình phát triển đô thị ở Việt Nam và trên thế giới.

Tôn chỉ:

Tạp chí Quy hoạch Đô thị luôn thực hiện nghiêm túc tôn chỉ, mục đích, làm đúng trách nhiệm của một cơ quan ngôn luận chuyên ngành quy hoạch và phát triển đô thị.

Tạp chí là diễn đàn khoa học để các nhà chuyên môn về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng và quản lý đô thị, giới thiệu những nghiên cứu, lý luận mới, trao đổi thông tin, kinh nghiệm nghề nghiệp. Thông qua đó, truyền thông, quảng bá các nghiên cứu, sáng tác có giá trị,

Tạp chí đã làm tốt vai trò phản biện, định hướng dư luận xã hội về lĩnh vực quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị. Những kiến thức mới của Việt Nam và quốc tế luôn được Tạp chí cập nhật, nhằm nâng cao chất lượng thông tin cho độc giả và nhận thức cho cộng đồng.

Phạm vi hoạt động: Hoạt động trong phạm vi nước Việt Nam, Phát hành toàn quốc

Tần số xuất bản: Tạp chí được xuất bản định kỳ:1 số/3 tháng;

III. QUY ĐỊNH VÀ THỂ LỆ ĐĂNG BÀI TRÊN TẠP CHÍ 

1 Để gửi bài đăng trên Tạp chí Quy hoạch Đô thị (QHĐT), tác giả cần tuân thủ những quy định sau:

  • Các tác giả gửi bài viết của mình vào địa chỉ email tapchidothiqh@gmail.com. (đây là email chính thức của Tạp chí):
  • Ngoài ra, có thể gửi qua Zalo của các thành viên ban biên tập. nếu có kết bạn zalo

2 Bài viết khoa học gửi đăng cần tuân theo các quy định sau:

Bài viết không dài quá 6000 từ – Bố cục bài viết tuân theo quy định về một bài viết khoa học của Hội đồng GSNN; theo chuẩn quốc tế; gồm:

– Tên bài bài viết cả tiếng Việt và tiếng Anh

– Tên và địa chỉ của tác giả bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh

– Có phần tóm tắt nội dung bài bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh;-

– Có các từ khóa

– Có phần tài liệu tham khảo.

– Ngoài ra bài cần có hình ảnh, sơ đồ mình họa…

– Bài viết gửi đăng trên Tạp chí QHĐT phải là bài chưa từng đăng ở Tạp chí hoặc báo nào khác trước đó.

3 Bố cục nội dung bài viết khoa học gồm các phần chính:

Đặt vấn đề – Phương pháp nghiên cứu – Kết quả và Bình luận – Kết luận

4 Quy trình phản biện:

Bài viết khoa học được nhân về từ email: tapchidothiqh@gmai,com sẽ được giao cho thành viên Ban biên tâp và Hội đồng khoa học đọc; cho ý kiến phản biện (nếu có); Sau đó bài được gửi lại cho tác giả chỉnh sửa, bổ sung (nếu cần thiết); Hoàn chỉnh xong, tác giả gửi lại vào Email của Tạp chí. Ban Biên tập xem lại và cho đăng./.

IV. TUYÊN BỐ VỀ ĐẠO ĐỨC XUẤT BẢN: (đạo văn/tự đạo văn; không có mâu thuẫn về quyền lợi):

  • Phải có trích dẫn nguồn một cách chi tiết và đầy đủ bất cứ khi nào sử dụng lời trích hay chú giải…
  • Luôn dẫn nguồn đầy đủ/ tại chỗ khi sử dụng câu văn; dữ liệu thống kê, biểu đồ, hình ảnh, kết quả nghiên cưu… của người khác;
  • Bài viết có nhiều tác giả phải ghi đầy đủ họ tên mỗi người; nhưng có 1 người đóng vai trò chính với đủ thông tin liên lạc.
  • Tôn trọng bản quyền tác giả tuyệt đối./.

PURPOSE
Vietnamese Journal of Urbanism was established in 2010, under the license number 863/GP-BTTTT, dated June 15, 2010 issued by the Ministry of Information and Communication. The magazine is a non-business unit – the mouthpiece of the Vietnam Urban Development Planning Association.

The magazine works according to the following purposes:
Communicating and disseminating the Party’s guidelines and guidelines, the State’s policies and laws on urban construction and development planning;
As a forum for exchanging information on scientific research and experiences in urban development planning and management;
Information on urban development in Vietnam and around the world.

CREDO
Urban Planning Magazine always strictly implements the direction, purpose, and responsibility of an agency specialized in urban planning and development.
The magazine is a scientific forum for experts in planning, architecture, construction and urban management, to introduce new researches, theories, exchange information and professional experiences. Through it, communication and promotion of valuable researches and works,
The magazine has done a good job of criticizing and orienting public opinion in the field of construction planning and urban development. New knowledge of Vietnam and international is always updated by the Journal, in order to improve the quality of information for readers and awareness for the community.

SCOPE OF ACTIVITIES: Operating within Vietnam, Distributing nationwide

PUBLICATION FREQUENCY:  The magazine is published periodically: 1 issue/3 months;