LÃNH ĐẠO

 

 

Ông Nguyễn Hồng Quân, nguyên bộ trưởng Bộ Xây dựng
Cố vấn Ban Chấp hành Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam

VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG HỘI

PHÓ TỔNG THƯ KÝ

TS. KTS. Trương Văn Quảng 

   CHÁNH VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG HỘI

     ThS. KTS. Phan Thị Thanh Mai

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG HỘI

ThS. Trần Thị Thanh Ý