Bộ Xây dựng giải trình ý kiến về đề án 1 triệu căn nhà xã hội

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị vừa ký văn bản báo cáo giải trình, tiếp thu nhiều ý kiến liên quan đến Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030.

Giảm gần 355.000 căn hộ theo mục tiêu ban đầu

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, đơn vị đã nhận được công văn số 251 ngày 13/01/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc xin ý kiến thành viên Chính phủ đối với Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, theo đó, Văn phòng Chính phủ đã nhận được 18/26 ý kiến thành viên Chính phủ và chuyển các ý kiến này để Bộ Xây dựng tiếp thu, giải trình, hoàn thiện Đề án.

Trên cơ sở các ý kiến thành viên Chính phủ nhận được, Bộ Xây dựng đã rà soát, phân loại, tổng hợp. Theo đó, 11/18 phiếu ý kiến đồng ý nội dung Đề án và không có ý kiến bổ sung; 3/18 phiếu ý kiến đồng ý nội dung Đề án và có ý kiến bổ sung; 3/18 phiếu có ý kiến khác và 1/18 phiếu ý kiến không đồng ý nội dung Đề án.

Liên quan tới ý kiến đề nghị xem cân nhắc mục tiêu, số lượng căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân hoàn thành trong giai đoạn 2021-2023 để đảm bảo tính khả thi, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, mục tiêu, số lượng căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 của Đề án được Bộ Xây dựng xác định theo tổng hợp số liệu của các địa phương trên cơ sở chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được thông qua hoặc đăng ký số lượng.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho biết xin được tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ để điều chỉnh mục tiêu cho phù hợp với thực tiễn. Cụ thể, phấn đấu đến năm 2030, tổng số căn hộ các địa phương hoàn thành khoảng 1.062.200 căn (giảm 354.500 căn so với mục tiêu của đề án trước đó là 1.416.700 căn). Theo đó, giai đoạn 2021-2025 hoàn thành khoảng 428.000 căn; giai đoạn 2025-2030 hoàn thành khoảng 634.200 căn nhà ở xã hội.

Bộ trưởng Xây dựng giải trình ý kiến về đề án 1 triệu căn nhà xã hội - 1
Bộ Xây dựng giảm gần 355.000 căn hộ theo mục tiêu ban đầu của Đề án (Ảnh minh họa: Trần Kháng).

Giải trình về nguồn lực để thực hiện Đề án, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, hiện nay, dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi và Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm chính sách nhà ở xã hội (đang trình xin chủ trương của Chính phủ) được xây dựng theo hướng hạn chế nguồn lực từ Nhà nước, tăng cường nguồn lực đầu tư xã hội hóa và có các chính sách ưu đãi theo pháp luật về nhà ở để khuyến khích các doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua cho các đối tượng.

Ngoài ra, theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, việc cân đối ngân sách địa phương để thực hiện hỗ trợ, đầu tư phát triển nhà ở xã hội theo pháp luật về ngân sách, về đầu tư công do địa phương chủ động. Do vậy, các địa phương có thể căn cứ chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, điều kiện kinh tế xã hội của từng địa phương để cân đối nguồn lực hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội.

Tuy nhiên, trên cơ sở điều chỉnh mục tiêu đề ra, Bộ Xây dựng xin tiếp thu ý kiến và điều chỉnh nguồn lực thực hiện Đề án theo hướng: “Để đảm bảo mục tiêu phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030, cần khoảng 849.500 tỷ đồng chủ yếu bằng nguồn vốn xã hội hóa để hoàn thành mục tiêu đề ra đến năm 2030 là hoàn thành 1.062.200 căn hộ nhà ở xã hội, nhà công nhân. Do vậy, cần tập trung và ưu tiên tín dụng để cho vay các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đảm bảo công tác an sinh, xã hội”.

Bộ Xây dựng giải trình nhiều ý kiến về đề án làm 1 triệu căn nhà ở xã hội

Làm rõ số liệu nguồn lực đề án

Liên quan tới ý kiến của Bộ Tài Chính yêu cầu Bộ Xây dựng rà soát, thống nhất số liệu nguồn lực dự kiến của Đề án, Bộ trường Nguyễn Thanh Nghị cho biết, trên cơ sở tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, Bộ Xây dựng đã điều chỉnh mục tiêu (hơn 1,06 triệu căn hộ nhà ở xã hội) và suất đầu tư trung bình của căn hội nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, Bộ Xây dựng ước tính tổng mức đầu tư để thực hiện khoảng 850.000 tỷ đồng. Số liệu tại Phụ lục 4 kèm theo Đề án (673.741 tỷ đồng) được tổng hợp dựa trên báo cáo của địa phương có số liệu gửi về để tham khảo.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính, bỏ nội dung “Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng chính sách Nhà nước sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về phương án bảo lãnh phát hành trái phiếu của Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân”.

Đối với những đề nghị của Bộ Tư Pháp, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, Bộ Xây dựng tiếp thu ý kiến, làm rõ thời hạn thực hiện đối với một số nhiệm vụ. Các nhiệm vụ còn lại mang tính thường xuyên liên tục sẽ không quy định thời hạn.

Đồng thời, về giải pháp nguồn vốn tín dụng, Bộ Xây dựng xin tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp để bổ sung trong Đề án./.

Nguồn: dantri.com

Bài viết cũ hơn