Hội nghị tổng kết công tác 5 năm 2016 – 2020 và dự kiến phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác 5 năm 2021-2025 và năm 2021 của ngành Xây dựng.

Chiều 26/12, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 5 năm 2016 – 2020 và dự kiến phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác 5 năm 2021-2025 và năm 2021 của ngành Xây dựng.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà, các Thứ trưởng Bộ Xây dựng, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương. Đồng chí Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam đã tham dự và tham luận tại Hội nghị.

Theo Báo cáo của Bộ Xây dựng, trong giai đoạn 2016 – 2020, ngành Xây dựng đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và Chính phủ về phát triển kinh tế – xã hội 05 năm 2016 – 2020, tập trung xây dựng các chương trình hành động, chương trình công tác toàn khóa và chuyên đề, xác định đúng các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp cụ thể, khả thi và nỗ lực, quyết tâm cao; phối hợp chặt chẽ với các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, các Bộ, ngành liên quan và cấp ủy, chính quyền các cấp, tích cực triển khai thực hiện theo chủ trương của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về “Xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân” đạt được nhiều kết quả, chuyển biến tích cực, quan trọng.

Đến nay, ngành Xây dựng đã cơ bản hoàn thành 5 nhóm chỉ tiêu đề ra trong Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 – 2020, cụ thể: tốc độ tăng trưởng ngành Xây dựng bình quân đạt từ 8,5% – 8,7%/năm; tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 40% vào cuối năm 2020; tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đến năm 2020 đạt khoảng 90%; đến năm 2018, tỷ lệ hộ có nguồn nước hợp vệ sinh ở thành thị là 99,5%, nông thôn là 90,8%; quy hoạch chung xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng nông thôn đều đạt 100%; quy hoạch phân khu đạt 78% và quy hoạch chi tiết đạt khoảng 39% so với diện tích đất xây dựng đô thị; tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tại đô thị năm 2020 đạt khoảng 91%; tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch đến hết năm 2020 ước tính 8%, hoàn thành mục tiêu của định hướng phát triển cấp nước đề ra. Các loại sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu đáp ứng nhu cầu xây dựng trong nước và một phần dành cho xuất khẩu.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, ngành xây dựng đã cơ bản hoàn thành 5 nhóm chỉ tiêu đề ra trong Kế hoạch 5 năm 2016-2020, luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá cao; các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đều có mức tăng trưởng vượt kế hoạch. Tỷ lệ đô thị hóa ước đạt khoảng 40% vào cuối năm 2020. Khu vực đô thị đã đóng góp 70% GDP.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị

Công tác hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính đạt kết quả nổi bật. Trong 5 năm, đã tham mưu cho Quốc hội, Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 107 văn bản. Thực hiện tích hợp các nội dung, quy trình thẩm định thiết kế xây dựng, giúp giảm thời gian và đơn giản hóa hồ sơ cấp phép xây dựng.

Thủ tướng đặc biệt đánh giá cao nỗ lực của Bộ Xây dựng, đã xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện có kết quả 02 Đề án lớn: Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức, giá xây dựng và Đề án hoàn thiện hệ thống Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật ngành xây dựng, qua đó, tạo ra sự đột phá trong việc nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng, tiết kiệm nguồn vốn đầu tư và góp phần phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong đầu tư xây dựng.

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, sự phát triển của ngành xây dựng chưa tương xứng với tiềm năng. Chất lượng một số đồ án quy hoạch còn thấp, tầm nhìn, công tác dự báo chưa hợp lý, còn tình trạng chưa thống nhất, chưa ăn khớp giữa cấp độ quy hoạch. Ở một số địa phương, việc điều chỉnh quy hoạch đô thị chưa được kiểm soát chặt chẽ. Hệ thống đô thị cả nước phát triển nhanh về số lượng nhưng chất lượng còn thấp, chủ yếu là các đô thị loại nhỏ. Liên kết giữa các đô thị còn rời rạc, ảnh hưởng đến hiệu quả phát triển tổng thể của vùng và các hành lang kinh tế.

Trong thời gian tới, theo dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XIII, ngành xây dựng trong giai đoạn 2021-2025 cần phải : Nâng cao năng lực ngành xây dựng, bảo đảm đủ sức thiết kế, thi công các công trình xây dựng hiện đại, phức tạp trong các lĩnh vực với mọi quy mô và có khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường hoạt động ra nước ngoài. Tiếp tục hoàn thiện thể chế về xây dựng; Xây dựng, phát triển nền kiến trúc Việt Nam tiên tiến, hiện đại, có bản sắc văn hóa và kiến trúc dân tộc. Xây dựng Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2030.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho biết, Bộ Xây dựng sẽ nỗ lực cao nhất, quyết tâm cao nhất, phấn đấu thực hiện và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2021 và giai đoạn 2021 -2025, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

Bài viết cũ hơn