Nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Nghiên cứu, đánh giá, đề xuất mô hình quản lý phát triển đô thị phù hợp với điều kiện Việt Nam”

Chiều ngày 19/5/2020, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học “Nghiên cứu, đánh giá, đề xuất mô hình quản lý phát triển đô thị phù hợp với điều kiện Việt Nam”. Đề tài do Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt nam thực hiện.

Hội đồng tư vấn, nghiệm thu đề tài ngày 19/5/2

Đề tài nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý phát triển đô thị phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam, nhằm kiến tạo môi trường sống đô thị có chất lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đề xuất này góp phần tăng khả năng cạnh tranh của các đô thị, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế các vùng và cả nước, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý phát triển đô thị

Trong quá trình nghiên cứu, đề tài cũng đã đi sâu phân tích thực trạng của công tác quy hoạch và quản lý phát triển đô thị, từ khâu lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch (QH), đến việc tổ chức thực hiện QH và quản lý PTĐT theo QH được duyệt. Đề tài cũng phân tích vai trò quản lý nhà nước của các cơ quan Trung ương và địa phương trong PTĐT hiện nay, đưa ra nhận xét về mô hình thí điểm chính quyền đô thị đã và đang được triển khai tại một số đô thị lớn như Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.

Các nội dung được điều tiết trong dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị và Báo cáo tình hình phát triển đô thị hàng năm của các địa phương cũng được đề tài tham khảo. Dựa trên cơ sở lý luận, pháp lý và cơ sở thực tiễn về công tác quản lý PTĐT và những bài học kinh nghiệm của một số nước trên thế giới,… đề tài đã đề xuất mô hình chính quyền đô thị gắn kết với mô hình quản lý PTĐT phù hợp với điều kiện Việt Nam. Hội đồng tư vấn đánh giá cao kết quả đề tài, bởi thể hiện được tính thực tiễn ứng dụng trong công tác quản lý PTĐT. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu, đánh giá đạt loại xuất sắc.

Bài viết cũ hơn