HỘI VIÊN TẬP THỂ CÔNG TY JUNGDO UIT

Cơ cấu tổ chức

Giám đốc:                                 No Sung Ki
Giám đốc chi nhánh:                Lee Dong Youn
Viện nghiên cứu Việt Nam:      Kim Nam Gyun (Trưởng phòng)
Hoàng Vĩnh Thái
Nhóm TF dự án Việt Nam:       Lim Hong Joon (Trưởng phòng)
Noh Keun Bae
Park Joo Yong
Tổng số hội viên: 23 người (9 người Hàn Quốc, 14 người Việt Nam)
Gồm 6 phòng ban trực thuộc (Phòng chiến lược, phòng Hỗ trợ kinh doanh, phòng Phát triển phần mềm, phòng Hợp tác đối ngoại, Nhóm TF dự án Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu)

Thành tích

Bằng khen của Bộ Xây dựng cho dự án GDSS

–  Hoàn thiện dự án Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng mô hình hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu VietLIS, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam (Dự án sử dụng viện trợ không hoàn lại của KOICA)
–  Hoàn thiện dự án GDSS với Bộ Xây dựng Việt Nam (Dự án sử dụng viện trợ không hoàn lại của KOICA)
–  Đang triển khai dự án Tăng cường năng lực định giá đất và hệ thống thông tin giá đất dựa trên VietLIS (Dự án sử dụng viện trợ không hoàn lại của KOICA)

Hoạt động

Hội thảo khởi động dự án Tăng cường năng lực định giá đất và hệ thống thông tin giá đất dựa trên VietLIS
Hội thảo cuối kỳ dự án Hỗ trợ kỹ thuật quy hoạch đô thị xanh

Bài viết cũ hơn